Reklamacje

WARUNKI REKLAMACJI

 

1.     Usługodawca odpowiada wobec Konsumenta za wady towaru zakupionego przez Konsumenta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Usługodawca  jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Usługodawca nie odpowiada wobec Konsumenta za wady towaru, o których Konsument wiedział w chwili zawarcia umowy. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (roku) za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Produktu oraz 2 lata od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę, przy odpowiedzialności  Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

2.     Aby złożyć reklamację, Konsument powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą pod numerem +48 695 266 999; lub pod adres poczty elektronicznej sklep.bobetto@gmail.com przekazując zgłoszenie reklamacyjne (opis reklamacji, zakres reklamacji), a także załączając zdjęcia wadliwego towaru oraz uzgadniając adres Konsumenta  w celu odbioru przez wskazanego przez Usługodawcę kuriera wadliwego towaru. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towar zapakowany w pudełko wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: Bobetto Anna Pilawska, Ul. Kościuszki 11, 38-500 Sanok. 

3.    Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.

4.      W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Konsumenta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5.      W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Usługodawca niezwłocznie odeśle towar Konsumentowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.

6.    Naturalna kurczliwość bawełny według polskiej normy PN-P-84004: 2003 wynosi 6%. Każdy produkt oznaczony jako "100% bawełna" kurczy się w trakcie prania i nie podlega to reklamacji ani zwrotowi.

Formularz Reklamacji Towarów
  •