Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bobetto

 • 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.bobetto.pl (dalej Witryna) jest:

Bobetto Anna Pilawska,

Zahutyń 224,

38-500 Sanok

NIP: 686-157-95-88

REGON: 180923334

zwany dalej Usługodawcą.

1.2.   Usługodawca za pośrednictwem Witryny prowadzi sklep internetowy (zwany dalej „Sklepem”), w którym oferuje sprzedaż towarów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną. Zasady korzystania ze Sklepu określa niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”).

1.3.  Sklep jest to serwis internetowy za pomocą, którego Usługodawca prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

1.4.    Nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie, jest pełnoletni użytkownik Witryny, który złożył Zamówienie (dalej zwany „Konsumentem”).

1.5.   Informacje o towarach dostępne w Witrynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu cywilnego.

1.6.   Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod telefonem +48 695 266 999 od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17:00, oraz pod adresem poczty elektronicznej sklep.bobetto@gmail.com.

 

 • 2.   OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

2.1.  Sprzedaż towarów przez Sklep odbywa się w drodze zawarcia za pośrednictwem sieci Internet umowy sprzedaży. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Konsumenta oraz potwierdzenie jego przyjęcia przez Usługodawcę.

2.2.   Przedmiotem umowy sprzedaży, mogą być towary prezentowane w Witrynie i znajdujące się w ofercie Sklepu w chwili składania Zamówienia.

2.3.   Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są cenami brutto w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, które wskazane są w momencie składania Zamówienia.

2.4. Zamówienia hurtowe złożone przez pozostałych Konsumentów w szczególności przedsiębiorców, realizowane są według cen hurtowych wskazanych w potwierdzeniu Zamówienia przez Sklep.

2.5. Sklep prowadzi sprzedaż towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • 3.   ZAMÓWIENIA

 

3.1.      Zamówienie stanowi złożone przez Konsumenta w formie elektronicznej z wykorzystaniem sieci Internet i funkcji Witryny oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży wybranych przez niego towarów spośród aktualnie dostępnych w Sklepie i prezentowanych w Witrynie za cenę stanowiącą sumę cen wybranych towarów oraz koszt dostawy.

3.2.      Zamówienie może zostać złożone przez Konsumenta poprzez Witrynę, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3.3.      Wybór towarów do Zamówienia dokonywany jest poprzez dodanie ich do listy zakupów – koszyka. W każdym czasie możliwe jest zweryfikowanie zawartości koszyka.

3.4.      Po zakończeniu dodawania produktów do koszyka, Konsument przechodzi do kasy i następnie dokonuje wyboru adresu, sposobu i kosztów dostawy oraz sposobu płatności.

3.5.    Sklep może kontaktować się z Konsumentem telefonicznie lub mailowo w związku ze złożeniem lub realizacją Zamówienia.

3.6.    Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Konsumenta w Zamówieniu.

3.7.    Usługodawca zobowiązany jest dostarczyć Konsumentowi Zamówione towary w stanie wolnym od wad.
 

 • 4.   PŁATNOŚCI

 

4.1.  Konsument może wybrać jedną z następujących form płatności za Zamówione produkty:
a)  przelew (przedpłata): należność za Zamówienie zostanie przekazana na rachunek bankowy Sklepu podany w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia;

 1. b) płatność online za pośrednictwem Systemu Przelewy24 płatności online,
 2. c) płatność kartami kredytowymi. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

Karty płatnicze:

 -  Visa

 -  Visa Electron

 -  MasterCard

 -  MasterCard Electronic

 -  Maestro.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

 • 5.   REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

5.1.   W przypadku braku płatności lub potwierdzenia Zamówienia przez Usługodawcę w ciągu 5 dni roboczych, Zamówienie zostanie anulowane przez Usługodawcę, o czym Konsument zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej.

5.2.    Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:

 1. a)        W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 2. b)      W przypadku płatności online za pośrednictwem systemu PayU- w chwili, gdy Konsument otrzyma automatyczny e-mail z informacją o zaakceptowaniu płatności.
 3. c) Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności danego towaru i wynosi od 1 do 7 dni roboczych.
  3.      W chwili, gdy wszystkie Zamówione przez Konsumenta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki, wysyłany jest e-mail o skompletowaniu Zamówienia. Konsument otrzyma ostatnią wiadomość informującą o statusie Zamówienia, kiedy Zamówienie zostanie wysłane do Konsumenta.

5.4.      Zmiany w wysyłce, rezygnacja z Zamówienia na warunkach opisanych w Regulaminie możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem sklep.bobetto@gmail.com.

5.5.      Konsument może wycofać złożone Zamówienie jedynie e-mailem pod adresem sklep.bobetto@gmail.com. Konsument nie może anulować Zamówienia, które już zostało wysłane (Konsument otrzymał wiadomość o wysyłce). Powyższe nie wyłącza prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy opisanego w par. 6 Regulaminu.

5.6.      Jeśli w  magazynie Sklepu zabraknie produktu lub produktów objętych Zamówieniem Konsumenta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Usługodawca poinformuje o tym fakcie Konsumenta wysyłając wiadomość, na adres e-mail podany przez Konsumenta lub kontaktując się telefonicznie, w celu zaproponowania alternatywnego towaru, podzielenia Zamówienia na części lub anulowania Zamówienia w całości lub części.

5.7.      W przypadku, gdy, Konsument nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia z alternatywnymi produktami  Zamówienie zostanie anulowane w całości lub części zgodnie z wyborem Konsumenta.
5.8.      Jeśli w sytuacji opisanej w 5.6. i zgodnie z wyborem Konsumenta Zamówienie zostanie podzielone, Konsument ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek   wynikających z nowych Zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.
5.9.    Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Konsumenta, Sklep Internetowy  ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy  ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy  zwróci Konsumentowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
5.10.    W przypadku gdy Konsument nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w 5.6., w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Konsumentem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca może wykonać w terminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od zamówienia w całości.

 

 • 6.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

6.1 Prawo odstąpienia od umowy. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Bobetto, 38-500 Sanok, Ul. Kościuszki 11 lub też w formie elektronicznej na adres: sklep.bobetto @gmail.com;

 

6.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

6.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 

6.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

 

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą a Koszt odesłania produktów do Usługodawcy ponosi Konsument.

 

6.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

6.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Bobetto Anna Pilawska, Ul. Kościuszki 11, 38-500 Sanok.

Kupujący zobowiązuje się do odebrania i zapłacenia sprzedawcy cenę za zakupiony towar wraz z kosztami wysyłki. W przypadku nieodebrania zakupionego towaru przez Kupującego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo potrącenia swojej wierzytelności w postaci kosztów zwrotu towaru od Kupującego.

 

6.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

6.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 

6.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

6.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

6.9.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu

do umów w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, ( czyli towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, który wykonano na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb).

 1. Naturalna kurczliwość bawełny według polskiej normy PN-P-84004: 2003 wynosi 6%. Każdy produkt oznaczony jako "100% bawełna" kurczy się w trakcie prania i nie podlega to reklamacji ani zwrotowi.

 

 • 7.   WARUNKI REKLAMACJI

 

7.1.     Usługodawca odpowiada wobec Konsumenta za wady towaru zakupionego przez Konsumenta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Usługodawca  jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Usługodawca nie odpowiada wobec Konsumenta za wady towaru, o których Konsument wiedział w chwili zawarcia umowy. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (roku) za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Produktu oraz 2 lata od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę, przy odpowiedzialności  Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

7.2.     Aby złożyć reklamację, Konsument powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą pod numerem +48 695 266 999; lub pod adres poczty elektronicznej sklep.bobetto@gmail.com przekazując zgłoszenie reklamacyjne (opis reklamacji, zakres reklamacji), a także załączając zdjęcia wadliwego towaru oraz uzgadniając adres Konsumenta  w celu odbioru przez wskazanego przez Usługodawcę kuriera wadliwego towaru. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towar zapakowany w pudełko wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: Bobetto Anna Pilawska, Ul. Kościuszki 11, 38-500 Sanok. 

7.3.    Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.

7.4.      W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Konsumenta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.5.      W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Usługodawca niezwłocznie odeśle towar Konsumentowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.

7.6.    Naturalna kurczliwość bawełny według polskiej normy PN-P-84004: 2003 wynosi 6%. Każdy produkt oznaczony jako "100% bawełna" kurczy się w trakcie prania i nie podlega to reklamacji ani zwrotowi.

 

 • 8.  DANE OSOBOWE

 

8.1.      Usługodawca na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.) jako administrator danych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Konsumentów w celu korzystania z usługi i zawarcia umowy (złożenia konta, złożenia i realizacji Zamówień), rozliczenia umowy (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia przez Konsumenta, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych.

8.2.      Dane osobowe Konsumentów są przetwarzane również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Usługodawcy. Konsumentowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celach marketingowych. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących Usługodawcy lub jego partnerów.

8.3.      Zakres przetwarzanych danych osobowych Konsumentów jest następujący: imię, nazwisko, adres poczty

elektronicznej, adres zamieszkania, numer telefonu, telefon kontaktowy.

8.4.      Konsument w celu prawidłowego rozstrzygnięcia reklamacji powinien podać co najmniej następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, nr mieszkania, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej. 

8.5.      Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz wykonania umowy sprzedaży, czy rozpatrzenia reklamacji.

8.6. Konsument  automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa – jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów – na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.

 

 • 9.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza -ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.).

9.2.    Usługodawca zastrzega prawo do czasowych przerw w funkcjonowaniu Witryny, powyższe pozostaje jednak bez wpływu na realizację potwierdzonych Zamówień.

9.3.    Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu,

9.4.    Konsument zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do Witryny następujących treści:

             -  powodujących lub mogących powodować nieprawidłową jej pracę lub  przeciążenie,

             - naruszają prawa osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z   powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

 

 

Załącznik nr: 1

FORULARZ ZWROTU TOWARU

1. Wypełnia zwracający:

Data otrzymania towaru: …………………………………………..

Imię i nazwisko: ……………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ………………………………………………..

Nazwa towaru

Ilość

Wartość

Przyczyna zwrotu*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* przyczyna zwrotu nie jest obowiązkowa


Proszę o zwrot wartości zwracanego towaru na konto bankowe:

Nazwa banku ………………………………………………….

Numer rachunku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uwagi: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

 

……………………………………………….

Czytelny podpis zwracającego


 1. Wypełnia Bobetto Anna Pilawska:

  Data otrzymania zwrotu: ………………………………………………..

Numer dokumentu zakupu: ………………………………………………………..

Czy zwrot przyjęto?     TAK   NIE

Uwagi: ………………………………………………………………..

Data zwrotu należności: ……………………………………………….