Producenci
Zwroty i reklamacje

6.   ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1 Prawo odstąpienia od umowy.

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 6.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres: Bobetto Anna Pilawska, 38-500 Sanok, Ul. Kościuszki 11 lub też w formie elektronicznej na adres: biuro.bobetto@gmail.com.

6.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

6.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

6.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą a Koszt odesłania produktów do Usługodawcy ponosi Konsument.

6.5. Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwróconych produktów od konsumenta, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Bobetto Anna Pilawska, Ul. Kościuszki 11, 38-500 Sanok.

6.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

6.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

6.9.   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, ( czyli towar wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, który wykonano na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb). Produkty nieprefabrykowane są oznaczane w opisie Produktu jako "Produkt Nieprefabrykowany", oznacza to, brak możliwości zwrotu bez podawania przyczyny lub wymiany.

  1. Naturalna kurczliwość bawełny według polskiej normy PN-P-84004: 2003 wynosi 6%. Każdy produkt oznaczony jako "100% bawełna" kurczy się w trakcie prania i nie podlega to reklamacji ani zwrotowi.

 

7.   WARUNKI REKLAMACJI

7.1.     Usługodawca odpowiada wobec Konsumenta za wady towaru zakupionego przez Konsumenta, w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym (Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późn. zm.). Usługodawca  jest odpowiedzialny wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Usługodawca nie odpowiada wobec Konsumenta za wady towaru, o których Konsument wiedział w chwili zawarcia umowy oraz za wady powstałe w chwili dostarczania Produktu do konsumenta. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 (roku) za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Produktu oraz 2 lata od daty wydania mu towaru przez Usługodawcę, przy odpowiedzialności  Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

7.2.     Aby złożyć reklamację, Konsument powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Usługodawcą pod numerem +48 695 266 999; lub pod adres poczty elektronicznej biuro.bobetto@gmail.com przekazując zgłoszenie reklamacyjne (opis reklamacji, zakres reklamacji), a także załączając zdjęcia wadliwego towaru oraz uzgadniając adres Konsumenta  w celu odbioru przez wskazanego Usługodawcę kuriera wadliwego towaru. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany towar zapakowany w pudełko lub folię celofanową wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (opis reklamacji, zakres reklamacji) na adres: Bobetto Anna Pilawska, Ul. Kościuszki 11, 38-500 Sanok. 

7.3.    Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji i powiadomi Konsumenta o sposobie dalszego postępowania.

7.4.      W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Usługodawca niezwłocznie wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Powyższe pozostaje bez wpływu na możliwość domagania się przez Konsumenta obniżenia ceny albo odstąpieniu od umowy jeżeli wada jest istotna. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni. W przypadku braku możliwości wymiany towaru, usunięcia wady lub obniżenia ceny Usługodawca zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.5.      W przypadku uznania reklamacji za niezasadną, Usługodawca niezwłocznie odeśle towar Konsumentowi na jego koszt pod adres wskazany w formularzu reklamacyjnym.

7.6.    Naturalna kurczliwość bawełny według polskiej normy PN-P-84004: 2003 wynosi 6%. Każdy produkt oznaczony jako "100% bawełna" kurczy się w trakcie prania i nie podlega to reklamacji ani zwrotowi.

Załącznik nr: 1

FORULARZ ZWROTU TOWARU

1. Wypełnia zwracający:

Data otrzymania towaru: …………………………………………..

Imię i nazwisko: ……………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ………………………………………………..

Nazwa towaru

Ilość

Wartość

Przyczyna zwrotu*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* przyczyna zwrotu nie jest obowiązkowa


Proszę o zwrot wartości zwracanego towaru na konto bankowe:

Nazwa banku ………………………………………………….

Numer rachunku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uwagi: …………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że znane są mi warunki zwrotu w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

 

……………………………………………….

Czytelny podpis zwracającego


  1. Wypełnia Bobetto Anna Pilawska:

    Data otrzymania zwrotu: ………………………………………………..

Numer dokumentu zakupu: ………………………………………………………..

Czy zwrot przyjęto?     TAK   NIE

Uwagi: ………………………………………………………………..

Data zwrotu należności: ……………………………………………….

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl